Aelod Pwyllgor Cynghori Cymru
Region
UK
Country
Wales
Location
Cardiff
Department
UK Region
Job Category
Strategy, Performance and Insight
Pay Band
Attachment
Vacancy Description
Aelod, Pwyllgor Cynghori Cymru Y DU Cymru Caerdydd Rhanbarth y DU Atodiad Band cyflog: Ni roddir cydnabyddiaeth ond caiff costau teithio a threuliau rhesymol eu had-dalu Gofynion: Rhaid bod gan ymgeiswyr yr hawl i weithio yn y DU Dyddiad cau: 25 Ionawr 2017
 
Details
Amdanom ni

Sefydlwyd y British Council i greu gwybodaeth a dealltwriaeth gyfeillgar rhwng pobl y DU a'r byd ehangach drwy wneud cyfraniad cadarnhaol i'r gwledydd rydym yn gweithio gyda nhw, a thrwy hynny, wneud gwahaniaeth parhaus i ddylanwad, ffyniant a diogelwch y DU.

Mae British Council Cymru yn rhan o ranbarth daearyddol y DU (UKR). Y gwledydd eraill yn y rhanbarth hwn yw Gogledd Iwerddon a'r Alban, gyda swyddfeydd ym Melffast a Chaeredin. Mae UKR hefyd yn cynnal ymgyrchoedd trawsranbarthol yn cwmpasu'r DU gyfan, yn seiliedig ar dymhorau a themâu amlwg ac mae'n gweithio'n agos gydag Unedau Busnes Strategol y Celfyddydau ac Addysg a Chymdeithas i sicrhau cynnig cydlynol a rheoli rhanddeiliaid y DU.

Mae British Council Cymru yn rhan annatod o rwydwaith byd-eang y British Council ac rydym yn gweithio gyda'n swyddfeydd ledled y byd i feithrin proffil a phartneriaethau rhyngwladol i Gymru ac i sicrhau mwy o ymgysylltiad byd-eang ag asedau diwylliannol ac addysgol Cymreig. Rydym yn gweithredu fel brocer diwylliannol rhwng cydweithwyr yn Unedau Busnes Strategol y Celfyddydau ac Addysg a Chymdeithas, y rhwydwaith byd-eang a rhanddeiliaid allanol.
Yng Nghymru, rydym yn canolbwyntio'n bennaf ar addysg a'r celfyddydau. Wrth weithio'n agos â phartneriaid o Gymru ac ar draws rhwydwaith y British Council, ein nod yw:

 Sicrhau bod rhanddeiliaid allweddol a buddiolwyr posibl yng Nghymru yn ymwybodol o gynigion addysg a chelfyddydau'r British Council ac yn cael cymorth i fanteisio arnynt i'r eithaf
 Cefnogi uchelgeisiau rhyngwladol sector addysg a sector celfyddydau Cymru
 Cyfrannu'n gadarnhaol ac yn weladwy i'r drafodaeth genedlaethol ar ryngwladoli addysg a'r celfyddydau yng Nghymru.
 Sicrhau y caiff gwaith byd-eang y British Council ei lywio gan lais Cymreig nodedig.

Mae'r British Council yn manteisio ar gyngor strategol gan dri Phwyllgor Cynghori'r Gwledydd - ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon - sy'n adrodd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Ein hymrwymiad i gydraddoldeb

Mae rhoi gwerth ar amrywiaeth yn hanfodol i waith y British Council. Ein nod yw cydymffurfio â deddfwriaeth cydraddoldeb a'i hyrwyddo drwy ei dilyn i'r llythyren a'r ysbryd ac osgoi gwahaniaethu heb gyfiawnhad, gan gydnabod gwahaniaethu fel rhwystr i gyfle cyfartal, cynhwysiant a hawliau dynol. Mae'n ofynnol i bob aelod o staff, yn fyd-eang, sicrhau bod eu hymddygiad yn gyson â'n polisïau.

Y cyfle

Mae Pwyllgor Cynghori Cymru yn cynghori Cyfarwyddwr Gwlad Cymru ac yn gweithio fel eiriolwr dros ein gwaith yng Nghymru. Fel aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru, byddwch yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu amcanion strategol a blaenoriaethau corfforaethol y British Council ar ran Cymru ac yn adlewyrchu anghenion un neu fwy o gymunedau targed y British Council yng Nghymru.

Telerau ac Amodau

Caiff aelodau'r pwyllgor eu penodi am gyfnod o dair blynedd, a gellir adnewyddu eu haelodaeth am dair blynedd ychwanegol.
Ni chaiff aelodau Pwyllgor Cynghori Cymru gydnabyddiaeth ond caiff costau teithio a threuliau rhesymol eu had-dalu ar gyfraddau safonol y British Council. Rhaid bod gan ymgeiswyr yr hawl i weithio yn y DU.

Mae meysydd allweddol y swydd yn cynnwys y canlynol

 Cymryd rhan mewn cyfarfodydd pwyllgor, a gaiff eu cynnal deirgwaith y flwyddyn fel arfer (a diwrnod cwrdd i ffwrdd o bosibl)
 Cyfrannu at ddibenion ac amcanion y pwyllgor fel y cânt eu hamlinellu yn y cylch gorchwyl
 Bod yn eiriolwyr dros waith y British Council yng Nghymru ac yn y DU yn gyffredinol
 Rhoi cyngor ar strategaeth
 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r British Council yng Nghymru am ddatblygiadau mawr ym mywyd cyhoeddus, addysgol, economaidd a diwylliannol Cymru
 Rhoi cyngor proffesiynol yn eu meysydd arbenigedd, a nodi cyfleoedd newydd
 Creu cysylltiadau â chymunedau yng Nghymru y mae gwaith y British Council yn berthnasol iddynt yn benodol

Yr hyn a ddisgwyliwn gan yr ymgeisydd llwyddiannus

Hanfodol:
 Ymrwymiad i genhadaeth y British Council i greu gwybodaeth a dealltwriaeth gyfeillgar rhwng pobl y DU a'r byd ehangach
 Y gallu i gyfrannu at un neu fwy o dair uned busnes strategol y British Council - y Celfyddydau, Addysg a Chymdeithas, a Saesneg ac Arholiadau
 Cred, dealltwriaeth a gwybodaeth gadarn am yr hyn y gall Cymru ei gyfrannu
 Sgiliau da o ran gweithio mewn tîm
 Sgiliau cyfathrebu effeithiol (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

Dymunol:
 Profiad ac arbenigedd yn un neu fwy o unedau busnes strategol y British Council - y Celfyddydau, Addysg a Chymdeithas, a Saesneg ac Arholiadau
 Profiad ac arbenigedd mewn cysylltiadau diwylliannol rhyngwladol
 Dealltwriaeth a gwybodaeth am un neu fwy o'r prif ranbarthau daearyddol y mae'r British Council yn gweithio ynddynt

Os hoffech ddeall rhagor am y swydd hon, yna edrychwch ar y dogfennau isod:


Manylion pellach
Os oes diddordeb gennych yn y swydd a'ch bod yn teimlo eich bod yn addas ar gyfer y rôl, yna hoffem glywed gennych. Dylech wneud cais drwy anfon copi o'ch CV a llythyr eglurhaol at Jenny Scott, Cyfarwyddwr British Council Cymru, e-bost edmund.thomas@britishcouncil.org.